Voorwaarden voor de winachtie

Geplaatst door "OneEarPod" op

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor de deelname aan de wedstrijd "OnEearPod x New Years Giveaway Instagram". Door mee te doen, accepteren de deelnemers de volgende voorwaarden:

1. ORGANISATOR

De organisator van de wedstrijd is BlechMal GmbH, Troxel 1b, 39288 Burg. De wedstrijd is niet verbonden met Instagram en wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Instagram. Instagram is slechts een platform waarop BlechMal GmbH de wedstrijd uitvoert. De ontvanger van de verstrekte informatie is niet Instagram, maar BlechMal. Vragen, opmerkingen en/of klachten over de wedstrijd dienen uitsluitend te worden gericht aan BlechMal GmbH.

2. TOEGANG

Echte personen die woonachtig zijn in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, komen in aanmerking voor deelname. Werknemers van BlechMal GmbH of aan haar gelieerde bedrijven zijn uitgesloten van deelname. Meervoudige deelname is uitgesloten. Personen die ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken of anderszins voordelen verkrijgen of proberen te verkrijgen door manipulatie/pogingen tot manipulatie zijn eveneens uitgesloten.

3. DEELNAMEPERIODE

De wedstrijd begint op 23.12.2022 om 12:00 uur en eindigt op 01.01.2023 om 23:59 uur.

4. DEELNAME

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer het volgende doen:

  1. Het verhaal opnieuw posten in je Story
  2. Volg het Instagram kanaal @oneearpod
  3. Reageer onder de post

BlechMal GmbH behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te allen tijde te annuleren of te beëindigen. Dit geldt met name in geval van overmacht of als de wedstrijd om andere (organisatorische, technische of juridische) redenen niet kan worden uitgevoerd of voortgezet. In een dergelijk geval kunnen de deelnemers geen aanspraak maken. De aankoop van producten van externe partners verhoogt de winkans niet.

5. SELECTIE EN KENNISGEVING VAN DE WINNAAR

De winnaars worden willekeurig geloot en binnen 7 werkdagen na de wedstrijd per e-mail op de hoogte gebracht. Als de winnaar niet binnen 7 werkdagen na de kennisgeving reageert, vervalt de aanspraak op de prijs en wordt een nieuwe winnaar geloot.

6. WINNAARS

De prijs wordt bepaald door de desbetreffende wedstrijd. Alle informatie is te vinden in de wedstrijd op het platform zelf of in het verdere verloop onder de rubriek van de individuele wedstrijd. Contante betaling is niet mogelijk.

7. VERZENDING VAN DE PRIJS

Om de prijs op te eisen, stemt de winnaar zich ermee in binnen de eerder genoemde termijn van 7 werkdagen zijn naam en adres aan BlechMal GmbH mede te delen. De verzending wordt uitgevoerd door ons of onze partners. Er kunnen vertragingen optreden wegens feestdagen. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

8. GEGEVENSBESCHERMING

De in het kader van deze wedstrijd verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de wedstrijd, worden niet aan derden doorgegeven en worden na afloop van de wedstrijd gewist, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens te bewaren. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) alsmede toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). De winnaar kan te allen tijde informatie krijgen over zijn/haar gegevens die door BlechMal GmbH zijn opgeslagen, bezwaar maken tegen het gebruik van zijn/haar gegevens en verzoeken om verwijdering ervan. Een eenvoudige brief aan BlechMal GmbH, Troxel 1b, 39288 Burg of een e-mail aan service@oneearpod.com is hiervoor voldoende. Na herroeping van de toestemming worden de verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens van de deelnemer onmiddellijk gewist.

9. BESCHIKBAARHEID VAN DE WINACTIE

De beschikbaarheid van de winactie gedurende de gehele looptijd van de actie kan niet worden gegarandeerd, aangezien de actie plaatsvindt binnen Instagram en BlechMal GmbH geen invloed heeft op de (technische) beschikbaarheid van het platform.

10. AANSPRAKELIJKHEID

BlechMal GmbH is aansprakelijk voor zover de schadeoorzaak berust op opzet of grove nalatigheid. BlechMal GmbH is aansprakelijk voor de licht nalatige schending van wezenlijke verplichtingen, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen, waarvan de nakoming de goede uitvoering van de wedstrijd in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de deelnemer regelmatig vertrouwt. In dit geval is BlechMal GmbH alleen aansprakelijk voor de voorzienbare, contracttypische schade. BlechMal GmbH is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere dan de in de bovenstaande zinnen genoemde verplichtingen. De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor schade die berust op opzet of grove nalatigheid, voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor een gebrek na overname van garanties voor de kwaliteit van een product en voor bedrieglijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onverlet.

11. SCHEIDBAARHEIDCLAUSULE

Indien een of meer van de bovenstaande clausules geheel of gedeeltelijk nietig, onwerkzaam of onuitvoerbaar zijn of worden, blijven de overige voorwaarden van kracht. Zij worden vervangen door een overeenkomstige geldige clausule. Hetzelfde geldt in geval van een lacune.

12. JURIDISCH VERHAAL

Wettelijke procedure is uitgesloten.

← Ouder bericht Nieuwer bericht →